Privacybeleid

Florafy BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluiten gegeven die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Florafy BV, gevestigd op Leeuwenhoekstraat 38, 2652 XL Berkel en Rodenrijs, Nederland.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 27/10/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens Florafy BV over u verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u gebruikt maakt van de diensten van Florafy BV worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt; Voor- en Achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres en Bankrekeningnummer. Daarnaast worden er, wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven, aanvullende persoonsgegevens verzameld: Cookies, Locatiegegevens en Gegevens over uw activiteiten op onze webwinkel.

Het doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens voor het opstellen en/of uitvoeren van een (koop)overeenkomst. Daarnaast worden uw gegevens, indien hier door u expliciet toestemming voor is gegeven, verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang. Dit betreft het uitvoeren van commerciële marketingactiviteiten.

Bewaartermijnen

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen product bij ons heeft aangeschaft, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Indien er tot aankoop over is gegaan zullen uw persoonsgegevens voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd bewaard worden. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Gegevens welke gebruikt worden voor marketingdoeleinden zullen voor de duur van vijf jaar bewaard worden, enkel wanneer hier door u expliciet toestemming voor is gegeven. Na afloop van deze periode worden deze gegevens automatisch verwijderd.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Florafy BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen. Wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Juridische procedures

In het geval van onrechtmatig gebruik van onze webwinkel of de hieraan gerelateerde diensten kan Florafy uw gegevens gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen.

De gegevensverwerking

Hieronder een toelichting van de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, waar deze worden opgeslagen en welke partijen inzicht hebben in de gegevens.

Webwinkelsoftware (WooCommerce)

De webwinkel van Florafy is ontwikkeld met de software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons, indien noodzakelijk, (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Webhosting (MijnDomein)

De webwinkel en emaildiensten wordt gehost bij MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Het betreft hierbij geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.  MijnDomein is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van de SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Contactgegevens (HubSpot)

Voor het verwerken van zowel de contactgegevens als demografische gegevens zullen wij gebruik maken van HubSpot software. De opgeslagen gegevens kunnen gebruikt worden om contact op te nemen met de afnemers van onze producten. Alle opgeslagen informatie zal exclusief worden gebruikt om een betere service te verlenen aan onze afnemers.

E-Mail (MailChimp)

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Betaalverwerking (Mollie)

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Facturatie en boekhouden (Exact Online)

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de software van Exact Online. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Exact.nl is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact.nl gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Verzenden en logistiek (PostNL & DPD)

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL of DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL of DPD delen. PostNL en/of DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL of DPD onderaannemers inschakelt, stelt PostNL of DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Reviews

Wij verzamelen reviews via onze eigen site Floraf.nl. Als u een review achterlaat via florafy.nl dan bent u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. Deze gegevens verbinden wij met uw bestelling om fraude te voorkomen. Florafy B.V. publiceert tevens uw naam onder de bestelling na het plaatsen van uw review . In sommige gevallen kan Florafy.nl contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven.

Beoordelingen (Kiyoh)

Voor het verzamelen van beoordelingen over onze service, producten en het algehele proces werken wij samen met Kiyoh. Als u een beoordeling achterlaat via kiyoh.nl dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens verbindt Kiyoh met uw bestelling om fraude te voorkomen. Florafy B.V. publiceert tevens uw naam onder de bestelling na het plaatsen van uw review . In sommige gevallen kan Florafy.nl contact met u opnemen om een toelichting op uw beoordeling te geven.

Cookies (Google Inc, Facebook & Hotjar)

Via onze webwinkel worden, indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven, cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. & Facebook, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te ontvangen over de wijze waarop bezoekers onze webwinkel gebruiken. Google Inc. & Facebook zijn mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google Inc. Google Inc. kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw beweging op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie over het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (AdWords) en overige Google-diensten en producten.

Aanvullend maken wij gebruik van Hotjar om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Ook wordt het mogelijk fouten in de site te ontdekken.

Voor meer informatie over het gebruik van Cookies bekijk ons cookiebeleid.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben dan ook passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt onze webwinkel onder andere gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@florafy.nl

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Florafy B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw Rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft  het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Florafy BV. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@florafy.nl.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatie Recht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Florafy B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ten allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Indien het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

info@florafy.nl

0
    Winkelmand
    Je winkelmand is leegVerder winkelen